Povinné zverejňovanie
Na tomto mieste bude náš športový klub zverejňovať informácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa znenia § 99 ods. 2 (spoločné ustanovenie) "Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

Z uvedeného vyplýva, že ak nebude možné zverenenie v IS športu, povinnosť zverejňovania budú môcť povinné osoby splniť na svojom webovom sídle. Pri sponzorstve bude prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím transparentného bankového účtu.

 

ZVEREJŇOVANIA:

Vyúčtovanie nákladov:

Predchádzajúca stránka: Prehlásenie o prístupnosti Nasledujúca stránka: Profi box